Chuyện Yêu Radio

23. Người can đảm mới dám yêu

February 03, 2024 Đinh Thái Sơn
23. Người can đảm mới dám yêu
Chuyện Yêu Radio
More Info
Chuyện Yêu Radio
23. Người can đảm mới dám yêu
Feb 03, 2024
Đinh Thái Sơn

Sợ hãi là năng lượng khiến con người co lại, đóng cửa, thu mình, chạy trốn, giấu diếm và làm hại. Yêu thương là năng lượng khiến con người bung ra, mở cửa, trao đi, bộc lộ, chia sẻ và chữa lành. SỢ HÃI BAO BỌC THÂN THỂ CHÚNG TA DƯỚI LỚP Y PHỤC, còn TÌNH YÊU CHO PHÉP CHÚNG TA TRẦN TRUỒNG ĐỨNG LÊN. Sợ hãi bám víu và bắt chụp mọi thứ chúng ta có, còn Tình yêu thì cho đi tất cả những gì chúng ta có. Sợ hãi thì bám chặt, Tình yêu thì ôm ấp. Sợ hãi thì nắm giữ, Tình yêu thì cho đi. Sợ hãi giày vò, Tình yêu xoa dịu. Sợ hãi gây hấn, Tình yêu bao dung.

Show Notes

Sợ hãi là năng lượng khiến con người co lại, đóng cửa, thu mình, chạy trốn, giấu diếm và làm hại. Yêu thương là năng lượng khiến con người bung ra, mở cửa, trao đi, bộc lộ, chia sẻ và chữa lành. SỢ HÃI BAO BỌC THÂN THỂ CHÚNG TA DƯỚI LỚP Y PHỤC, còn TÌNH YÊU CHO PHÉP CHÚNG TA TRẦN TRUỒNG ĐỨNG LÊN. Sợ hãi bám víu và bắt chụp mọi thứ chúng ta có, còn Tình yêu thì cho đi tất cả những gì chúng ta có. Sợ hãi thì bám chặt, Tình yêu thì ôm ấp. Sợ hãi thì nắm giữ, Tình yêu thì cho đi. Sợ hãi giày vò, Tình yêu xoa dịu. Sợ hãi gây hấn, Tình yêu bao dung.